Projektai

LKPA nariai aktyviai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Nacionaliniai projektai

Metodinė medžiaga 9-10 klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“

Projektą „Nuo Antigonės iki Barboros Radvilaitės“ įgyvendintą 2022 m., finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Projektas skirtas stiprinti 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbančių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas.

Projekto tikslas: Teikti metodinę pagalbą bei stiprinti 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbančių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas, reikalingas įgyvendinti atnaujintas bendrąsias ugdymo programas

Projekto uždaviniai:
1. Sukurti metodinę medžiagą 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbantiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.
2. Pravesti seminarus 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbantiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.
3. Parengti seminarų vaizdo įrašus.

Projekto metu parengti ir pravesti penki mokomieji seminarai 9-10 (I-II gimnazijos) klasių koncentre dirbantiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Juose dalyvavo net 211 mokytojų (projekto paraiškoje buvo planuota 150) .

Kad visiems mokytojams būtų užtikrintos vienodos galimybės, seminarai buvo organizuojami nuotoliniu būdu. Seminarus vedė Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, vadovėlių, straipsnių, skaitmeninių mokomųjų priemonių (bendra)autorė; atnaujinamų Bendrųjų programų ugdymo turinio metodininkė; suomių organizacijos „School“ 2015 m. įvertinta tarptautiniu „Campus“ apdovanojimu už patirties dalijimąsi su mokytojais;  2009 m. Europos pažymėjimo programos „Metų gimtosios kalbos mokytoja“ Onutė Baumilienė.

Šių seminarų pagrindu sukurti ir sumontuoti vaizdo įrašai:

VAIZDO MEDŽIAGA 9-10 KLASIŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJAMS „NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“

ir parengta mokomoji metodinė medžiaga mokytojams:

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. DRAMOS ANALIZĖS PAGRINDAI.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. GROŽINĖS LITERATŪROS SĄSAJOS SU KITAIS MENAIS.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. KRITINIS SANTYKIS SU TEKSTU IR KŪRINIO INTERPRETACIJŲ ĮVAIROVĖ.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. POEZIJOS ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS PAGRINDAI (J. VAIČIŪNAITĖS IR R. FROSTO EILĖRAŠČIAI), 9 (I GIMNAZIJOS) KLASĖ.

„NUO ANTIGONĖS IKI BARBOROS RADVILAITĖS“. PROZOS ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS PAGRINDAI SKIRTINGŲ LAIKOTARPIŲ ROMANUOSE.

Projektą įgyvendino Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), projekto partneris – Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC).

Projektą įgyvendino Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), projekto partneris – Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC).

Projekto metu parengta vaizdo ir metodinė medžiaga mokytojams viešinama LKPA TINKLALAPYJE ir VIKC TINKLAPYJE.


Metodinis leidinys mokytojams, skirtas mokyti lietuvių kalbos ukrainiečių vaikus „Langas į Lietuvą“

Projektą „Langas į Lietuvą“ 2022 m. įgyvendino Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA) nariai partnerystėje su Valstybės institucijų kalbų centru (VIKC), instituciniu LKPA partneriu, kuris administravo šį projektą (koordinavo projekto veiklas bei tvarkė finansinę apskaitą).

Projekte dalyvavo 150 ukrainiečių šeimų vaikų, kurie nuo 2022 metų kovo mėn. dėl karinės Rusijos invazijos į Ukrainą prisiglaudė Lietuvoje. Daugiausiai ukrainiečių šeimų su vaikais apsistojo didžiuosiuose miestuose ir pasirinko mokyklas, kuriose mokoma rusų kalba. Vaikai mokėsi lietuvių kalbos nuotoliniu būdu grupėse. Dalis jų buvo itin stropūs ir motyvuoti bei išreiškė norą toliau mokytis lietuvių kalbos, jei jiems būtų sudaryta tokia galimybė.

Pamokos vyko nuotoliniu būdu Zoom platformoje grupėse po 15 vaikų vienoje grupėje, mokymų trukmė kiekvienai grupei buvo po 20 pamokų, iš viso vyko 10 tokių grupių. Bendras lietuvių kalboos pamokų skaičius projekte buvo 200 pamokų.

Projekto metu taip pat buvo sukurta 15 TEMINIŲ VAIZDO ĮRAŠŲ UKRAINIEČIŲ VAIKAMS, kurie yra kaip trumpos lietuvių kalbos pamokėlės.

Projekto metu sukurtas METODINIS LEIDINYS MOKYTOJAMS „LANGAS Į LIETUVĄ“, kurį sudaro patarimai mokytojams, kaip mokyti ukrainiečių vaikus lietuvių kalbos.

Projektą įgyvendino Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), projekto partneris – Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC).

Projekto metu parengta vaizdo ir metodinė medžiaga mokytojams viešinama LKPA TINKLALAPYJE ir VIKC TINKLAPYJE.


Projektas „Abiturientų bendravimo užsienio kalba komunikacinių įgūdžių tobulinimas rengiantis užsienio kalbos valstybiniam brandos egzaminui“

Covid-19 pandemijos ir mokymas internetu. Visus metus besitęsiančios pandemijos ir mokymas internetu buvo iššūkis studentams ir jų mokytojams, ypač abiturientams, besiruošiantiems laikyti valstybinius egzaminus. Daugeliui jų mokymas / mokymasis internetu pareikalavo papildomų įgūdžių, laiko ir pastangų prisitaikyti prie kitokio mokymosi stiliaus. Tikėtina, kad be papildomos paramos daugelis mokinių nebūtų galėję tinkamai pasiruošti valstybiniams egzaminams ir parodyti visus savo gebėjimus.

Bendravimo užsienio kalbomis kompetencijų ugdymas abiturientams, besiruošiantiems laikyti valstybinį egzaminą. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) parengė paraišką projektui, kurio tikslas – padėti abiturientams geriau pasiruošti užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) valstybiniam egzaminui. Projektą įgyvendina aktyvūs LKPA nariai – Lietuvos aukštosiose mokyklose dirbantys užsienio kalbų mokytojai ekspertai. Šio projekto idėja ir iniciatyva kilo Valstybės institucijų kalbų centro kalbų mokymo ir mokytojų rengimo ekspertams.

Nemokamos internetinės konsultacijos abiturientams. 2021 m. gegužės – gruodžio mėn. LKPA ekspertai siūlė nemokamas konsultacijas internetu abiturientams iš visos šalies Zoom platformoje, reklamuojamoje Švietimo ministerijos platformoje www.pagalbamokytis.lt/abiturientams ir LKPA svetainėje www.lkpa.vdu.lt. Šių internetinių konsultacijų metu buvo lavinami mokinių komunikaciniai įgūdžiai: kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo. Internete vyko per 20 nemokamų abiturientų konsultacijų, kurias peržiūrėjo per 15 000 virtualiose konsultacijose negalėjusių dalyvauti abiturientų. Konsultacijos padėjo abiturientams geriau pasiruošti valstybiniams užsienio kalbų egzaminams, išmokti geriau pritaikyti komunikacinio kalbėjimo strategijas: planuoti, kurti ir pristatyti žodinius pranešimus tiek monologo, tiek dialogo forma.

Mokytojų rengimo seminarai abiturientų mokytojams. Kita projekto veikla buvo praktiniai mokymai abiturientų kalbų mokytojams „Komunikacinių įgūdžių ugdymas ir vertinimas ruošiantis užsienio kalbos valstybiniam egzaminui“. 2021 metų gruodį vyko virtualūs mokymai internetu ir buvo siūlomi LKPA nariams, abiturientų užsienio kalbų mokytojams, o vėliau įkelti į YouTube kanalą ir pateikti kitų šalies mokytojų apžvalgai. Be to, šio projekto metu, remiantis ekspertų pateikta medžiaga ir rekomendacijomis, buvo parengtas gairių ir patarimų rinkinys mokytojams kaip internetinis šaltinis. Tikimės, kad tai bus naudingas šaltinis kalbų mokytojams, ruošiantiems mokinius valstybiniam brandos egzaminui.

Projekto aktualumas ir perspektyvos. Nuoširdžiai tikime, kad projekto veikla išliks aktuali ir kitais metais, todėl esame pasirengę ir toliau organizuoti nemokamas konsultacijas internetu abiturientams bei praktinius mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus abiturientų kalbų mokytojams. Projekto pabaigoje apklausėme projekto ekspertus-dėstytojus, prašydami apmąstyti savo besimokančiųjų lūkesčius ir iššūkius, su kuriais jie susidūrė, ir ar buvo patenkinti jų bei besimokančiųjų lūkesčiai. Taip pat ekspertai pateikė rekomendacijas, jei projektas būtų tęsiamas ir ateityje.

Nuoroda į seminarą „Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas ir vertinimas rengiant abiturientus užsienio kalbos egzaminui”: https://www.youtube.com/watch?v=zDmL5Jjhguk

Plačiau apie projektą skaitykite čia.


Leidinys „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“

Pristatome Lietuvos kalbų pedagogų narių parengtą elektroninį leidinį Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui. Jį atsirado neatsitiktinai: Lietuvai švenčiančiant 100-sias metines, norėjosi įprasminti Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos žmones ir jų darbus.

Šio elektroninio leidinio tikslas – pristatyti švietimo bendruomenei ir visuomenei 100 veikliausių kalbų pedagogų/mokslininkų/tyrėjų, aktyviai dalyvavusių ir kūrusių LKPA, pasiekusių ženklių mokslinės /tiriamosios/ pedagoginės veiklos rezultatų Lietuvoje ir už jos ribų.

Kalbininkus profesionalus rekomendavo LKPA steigėjų institucijos ir kolegos, atsižvelgdami į pasiektus reikšmingus laimėjimus kalbų mokymo/ mokslinės ir tiriamosios veiklos ir kitais klausimais.

Medžiagą parengė patys leidinyje pristatyti kolegos, ją patikrino ir vertino ekspertai. Duomenys apie kalbininkus išdėstyti abėcėlės tvarka.

Ačiū visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems.

Leidinys „Kalbų pedagogai – Lietuvos šimtmečiui“ .pdf formatu


Projektas ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“

(Elektroninės metodinė priemonės parengimas)

Projekto poreikio analizė:

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose švietimo įstaigose yra naudojamas platus spektras vadovėlių, skirtų kalboms mokyti/s. Pedagogai renkasi iš pasiūlyto sąrašo, kuris yra viešai skelbiamas. Dauguma į ,,Vadovėlių duomenų bazę“ patekusių vadovėlių, esančių 2010-2011 metais parengtame ,,Galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių sąraše“ yra išleisti užsienio leidyklų, todėl dažnai vadovėliai yra nepritaikyti Lietuvos reikmėms, neatitinka nuolat atnaujinamų programų, nėra dermės su egzaminų reikalavimais. Užsienio leidyklų išleistuose vadovėliuose nėra informacijos apie Lietuvą, todėl moksleiviai geba pristatyti šalis, kurių kalbos mokosi, geriau, nei gimtąją šalį.

Apklausos rodo, kad sprendimus dėl vadovėlių ir mokymo medžiagos ir išteklių prima pedagogai kalbininkai, bibliotekininkai, mokyklų vadovai, retai pasitariama su tėvais. Dažnai atsižvelgiama ne į turinį, o į kainą. Pedagogams ir kitiems specialistams reikia konkrečios pagalbos.

Kalbininkams aktualiausia problema ‑ užsienyje išleistų vadovėlių pritaikymas konkrečiai klasei/grupei ir mokiniui/studentui, atsižvelgiant į jo sugebėjimus ir poreikius. Pasirenkant vadovėlius neatsižvelgiama į intensyvių mokymo ir vertinimo metodų įvairovę, kurią siūlo leidėjai, dėl nepakankamos materialinės bazės. 2004 metų balandį Lietuvos savivaldybės pateikė informaciją apie pedagogus (išskyrus informacinių technologijų), naudojančius IKT savo dalyko pamokose. Pagal pateiktą savivaldybių informaciją, 35% pedagogų naudoja IKT pamokose, tačiau šis skaičius įvairių savivaldybių gerokai skiriasi: nuo 20% iki 58% (standartinis nuokrypis 9,19). Kalbininkai turėtų geriau susipažinti su e-vadovėliais, plačiau taikyti IT.

Projekto pagrindiniai tikslai ir rezultatai:

Apibendrinti ir paskleisti  gerąją talentingų pedagogų kalbininkų patirtį, pasirenkant vadovėlius ir juos pritaikant darbui su su skirtingų gebėjimų mokiniais/ studentais, vadovėlius derinant su kitomis mokymo priemonėmis, IT ir kt. Taip pat siekiama parengti vadovėlių vertinimo kriterijus ( Elektroninė metodinė priemonė), kurie ateityje bus plačiai taikomi pasirenkant vadovėlius Lietuvos švietimo įstaigose, akcentuojant tiek jų dalykinę kokybę, tiek padagoginius ir psichologinius kriterijus, kurie yra ypač svarbūs tautinėje mokykloje. Projektui pasibaigus, medžiagą parengus, ji bus prieinama visiems kalbininkams ir kitiems švietimo proceso dalyvams, sprendžiantiems, kokius vadovėlius įsigyti.

Seminarai pedagogams (spalis ‑ lapkritis)

2 dienų su pertrauka seminaro (pertrauka ‑ 8 valandos užduotims atlikti) organizavimas.

Pirmojo seminaro metu (6 val.) leidėjai ir autoriai pristato naujoves. Vyks praktiniai užsiėmimai: bus vertinama vadovėlių kokybė. Skiriamos užduotys atlikti iki kito seminaro ( 8 val.): pasirengti pristatyti savo gerąją darbo patirtį pritaikant vadovėlius ir kt. priemones kalboms mokyti, atvejų analizė,pamokos planas, kt.)

Antrojo seminaro metu (6 val.) dalyviai pristato gerąją patirtį kaip vadovėliai pritaikomi skirtingų gebėjimų mokiniams/studentams.

Po pirmojo seminaro pakoreaguotos elektroninės metodinės priemonės išbandymas ir įvertinimas.

Planuojame, kad programoje dalyvaus 40 pedagogų, LKPA narių ir kalbininkų ( anglų, lietuvių, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbų pedagogai) iš bendrojo lavinimo mokyklų, aukštųjų mokyklų, kitų švietimo institucijų. Tikslinė grupė: užsienio kalbų pedagogai ir kiti profesionalai, įtakojantys vadovėlių pasirinkimą ir pirkimus.

Elektroninę metodinę priemonę parengs 3 LKPA užsienio kalbų ekspertai, 10 pedagogų geroji darbo patirtis bus pristatyta elektroniniame laidinyje. (Pasirinks ekspertai). Dalyviai bus įtraukiami į metodinės priemonės kūrimą anketinės apklausos būdu, imant interviu, atsižvelgiant į jų turimą įvairiapusę patirtį analizuojamu klausimu.

Sėkmingai dalyvavusiems ir užduotis atlikusiems dalyviams bus įteikti LKPA ir VU UKI vadovų, bei programos kūrėjų pasirašyti pažymėjimai.

Kviečiame registruotis el.paštu  lkpa.informacija@gmail.com ir tapti projekto komandos nariu iki birželio 30d. Komandą formuos dr.Roma Kriaučiūnienė, VU Užsienio kalbų instituto direktorė, LKPA Tarybos narė.

LKPA nariai, pageidaujantys dalyvauti projekto seminaruose, turi registruotis iki rugsėjo 11d. LKPA aukščiau nurodytu el.paštu.


Kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Tarpkultūrinė pedagogo  kompetencija –  garantas kokybiškam  asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio suvokimo ugdymui“.

Programos autoriai: LKPA viceprezidentė, Lietuvos edukologijos universiteto PKTI Kalbų mokymo centro vedėja: Irena Navickienė ir LEU Filologijos fakulteto docentė Dr. Teri McCarthy.

Programos trukmė ir apimtis: Trukmė: 48 val. Teorinis mokymas: 14 val.  Praktinis mokymas: 34 savarankiško mokymosi valandos.

Programos tikslinė  dalyvių grupė: Švietimo įstaigų užsienio kalbų  pedagogai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos nariai. Programa yra nemokama.

Programa atitinka Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo krypčių (2014-2022 m.) pagrindines nuostatas: kūrybingo, atviro naujovėms, atsakingo, rezultatyvaus,  nuolat tobulėjančio pedagogo rengimas ir ugdymas. Programa atliepia   Lietuvos  švietimo strategijos  2013-2022 m. tikslus, siekiant sukurti sąlygas, reikalingas stiprinti besimokančią visuomenę, kurioje kiekvienas asmuo mokosi visą gyvenimą, nuolat atnaujina savo žinias ir gebėjimus, atsižvelgdamas į kintančias gyvenimo aplinkybes.

Programos tikslas: Tobulinti  Lietuvos  kalbų pedagogų asociacijos narių – užsienio kalbų pedagogų tarpkultūrinę kompetenciją,  siekiant  padidinti  užsienio kalbų pedagogų  ir  besimokančiųjų  tarpkultūrinio bendravimo, tautinio identiteto ir tarpkultūrinio suvokimo lygmenį, gebėti  įvertinti savo ir besimokančiųjų įgytas tarpkultūrines kompetencijas.

Programos dalyviai – užsienio kalbų pedagogai  pasirašys bendradarbiavimo sutartis su programos vykdytoju Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, pagal kurias įsipareigos dalyvauti ne mažiau kaip 70% visų teorinių užsiėmimų/seminarų ir atlikti ne mažiau kaip 80% visų praktinių savarankiško mokymosi užduočių. 

Programos dalyviai turės parengti asmeninį tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimo planą ir ataskaitą apie sukauptą patirtį ugdant savo ir besimokančiųjų  tarpkultūrinę kompetenciją.

Visiems programos dalyviams aktyviai dalyvavusiems ne mažiau kaip 70% visų teorinių užsiėmimų ir atlikusiems ne mažiau kaip 80% visų praktinių savarankiško mokymosi užduočių bus išduotas Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos  pažymėjimas, patvirtintas  Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos prezidentės ir programos autorių.

Seminarų laikas:

Seminaro anglų kalba datos: Spalio 17 (7 val. trukmės) , po to daroma 2 savaičių pertrauka namų užduočių atlikimui .

Antrasis susitikimas-  31d. (7 val.) Seminarai organizuojami Lietuvos Edukologijos universiteto patalpose Studentų 47, Vilnius.

Seminaras lietuvių kalba  vyks lapkričio 14 d. (7 val trukmės) su pertrauka namų darbams. Antrasis susitikimas vyks lapkričio 28 d. (7 val).

Seminarų vieta:

Seminarai organizuojami Lietuvos Edukologijos universiteto patalpose Studentų 47, Vilnius.

REGISTRACIJA:  lkpa.informacija@gmail.com

Projektas vykdomas laimėjus Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo ir mokslo ministerijos surengtą švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo programą. Daugiau informacijos yra čia:

http://www.upc.smm.lt/naujienos/atnaujinta/2014/asoci.php


,,Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas.“

Projekto  kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007

Projekto trukmė – 24 mėnesiai. Pradžia – 2012 m. sausio mėn., pabaiga – 2013 m. sausio mėn.

Lietuvių kalbos institutas projektą vykdė kartu su partneriais: Vilniaus pedagoginiu universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Šiaulių universitetu, Lietuvos kultūros tyrimų institutu, Lietuvos kalbų pedagogų asociacija, Vilniaus verslo kolegija, Marijampolės kolegija, Panevėžio pedagogų švietimo centru, Kretingos r. Salantų gimnazija, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija ir Lazdijų r. savivaldybės Šventežerio vidurine mokykla.

Projekto mokymuose dalyvavo lietuvių kalbos Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių ir Marijampolės miestų ir rajonų mokytojai. Mokymai vyko Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.

Projekto vadovės: Daiva Vaišnienė ir  Ugnė Tamašauskaitė.

Mokymų programą sudarė keturių seminarų ciklas:

I seminaras. Naujos technologijos ir metodikos lietuvių kalbos pamokose (2 dienos).

II seminaras. Naujausi kalbos, kultūros ir literatūros tyrinėjimai: aktualios temos, skaitmeniniai ištekliai ir jų integracija lietuvių kalbos pamokose (3 dienos).

III seminaras. Kalbos filosofija ir kultūros animacija: kūrybinio mąstymo, vaizduotės ir retorinių įgūdžių formavimas kalbos pamokoje (3 dienos).

IV seminaras. Paveldo šiandiena, tradicijos ir modernumas, raštingumo įgūdžiai ir žinių visuomenė.

Projekto tikslai pasiekti: norėta, kad lietuvių kalbos mokytojai galėtų tobulėti kaip intelektualios, šiuolaikiškos asmenybės  – sukurta palanki bendravimo aplinka, grindžiama inovacijomis. Pedagogai galėjo susipažinti su aktualiausiais lituanistikos – kalbos ir literatūros – tyrimų rezultatais, įvertinti informacinių technologijų taikymo ir modernios komunikacijos teikiamas galimybes, naujai pažvelgti į mokslo ir švietimo institucijų bendradarbiavimą, kūrybiškai pateikti ir interpretuoti išplėstinio kurso medžiagą, naudotis skaitmeniniais ištekliais. Aptarti šiuolaikinės komunikacijos ir retorikos ypatumai, mokinių kūrybiškumo ugdymo metodai.

Seminarų dalyviai galėjo konsultuotis su vedėjais ir diskutuoti aktualiomis temomis, interneto  erdvėje pateikta mokymų medžiaga ir užduotys – jomis pedagogai galės naudotis pamokose.  Išklausius seminarų ciklą, įteikti pažymėjimai. 2013 m. balandžio mėnesį Vilniuje įvyko baigiamoji projekto konferencija.

Tarptautiniai projektai

Mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų tobulinimas

Kalbų mokėjimas yra neatsiejamas nuo Europos Tarybos vizijos sukurti Europos mokymosi erdvę, kurioje kalbos atvertų duris ne tik į tarptautinę akademinę ir profesinę karjerą, bet ir įgalintų atrasti naujas kultūras ir perspektyvas. Anot Europos Tarybos, vienas iš būdų mėgautis įvairove mokymo/si proceso metu yra daugiakalbė pedagogika arba kalbai ir kultūrai jautrus mokymas, kurio metu skatinama naudoti besimokančiųjų kalbinius ir kultūrinius ypatumus kaip mokymo/si šaltinį.

Naujose Europos Tarybos rekomendacijose skiriamas ypatingas dėmesys lingvistinei įvairovei ir naujoms metodologijoms, susijusioms su daugiakalbiu ir daugiakultūriu mokymu:

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-improving-teaching-and-learning-languages_en                                                      

2021 m. rugsėjo 28-29 d. VDU Užsienio kalbų instituto lektorė D. Pundziuvienė dalyvavo Europos modernių kalbų centre (Gracas, Austrija) vykusio projekto „Mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų tobulinimas“ pristatyme. Seminaro dalyviai, kalbų politikos formuotojai, mokytojų rengėjai bei mokytojai iš įvairių ES šalių susipažino su projekto idėjomis, mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų aprašu, kuriama metodine medžiaga bei įrankiais. Anot projekto, įgyvendinamo 2020 -2022 m., daugiakalbė pedagogika nėra skirta pakeisti tradicinius mokymo metodus, o juos praturtinti:

  • naudojant visuomenės įvairovę besimokančiųjų lingvistinės ir tarpkultūrinės kompetencijų tobulinimui;
  • skatinant asmenybės vystymąsi per pagarbą ir toleranciją įvairovei bei kitoniškumui;
  • tobulinant metalingvistinius besimokančiųjų gebėjimus, kurie gali padėti mokantis dalyko;
  • padedant vystyti įvairias nekalbines kompetencijas: mediaciją, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, empatiją, emocinį intelektą ar taikų konfliktų sprendimą.

Daugiau apie projektą „Mokytojų daugiakalbės pedagogikos kompetencijų tobulinimas“  čia: www.ecml.at/pluralisticteachercompetences 

Daugiau apie besimokančiųjų daugiakalbės kompetencijos tobulinimą arba projektą FREPA  čia: https://carap.ecml.at/Accueil/tabid/3577/language/en-GB/Default.aspx

Daugiakalbio ir daugiakultūrio mokymo/si platforma: https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/


QUILL

LKPA yra asocijuotas partneris projekte The Quality in Language Learning (QUILL), kurį koordinuoja Bragança politechnikos institutas (Portugalija); (projekto numeris 2020-1-PT01-KA226-HE-094809). Daugiau žr. http://quill.pixel-online.org/

Vilniaus universiteto komanda, viena iš projekto partnerių, baigė Pirmųjų Metų programą: 60 skaitmeninių mokymo priemonių,  skirtų lietuvių, latvių ir estų mokymui ir mokymuisi, įtrauktos į bendrą 18 kalbų atviros prieigos (Open Educational resources) banką, kuris bus laisvai prieinamas projekto svetainėje. Spustelėkite vaizdo įrašą, kad pamatytumėte, ką projektas siūlo jums, kaip mokytojui ar besimokančiajam:

https://www.facebook.com/QUILL-European-Project-111561497676522/community/?ref=page_internal


„Erasmus +“ projektas LISTiac (Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms) yra naujas projektas, kuriame šiuo metu dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas. Pagrindinis projekto koordinatorius yra Suomijos Åbo Akademi universitetas. Projekto tikslas – Europos mastu padėti mokytojams sudaryti ir užtikrinti vienodas kalbų mokymosi galimybes visiems besimokantiems. Nepaisant visų šioje srityje atliktų mokslinių tyrimų ir daugybės mokytojams sukurtų didaktinių priemonių, vis dar sudėtinga pakeisti mokyklose plačiai paplitusią, vienos kalbos mokymu paremtą, politiką. Siekiant pakeisti šią situaciją, į projektą ketinama įtraukti ne tik kalbų pedagogus, bet ir dalykų mokytojus.

Projekto metu penki tyrėjai iš penkių Europos universitetų dirbs pilnu etatu. Jie parengs, išbandys ir įvertins refleksijos įrankį, kuris padės būsimiems ir jau dirbantiems mokytojams įvertinti ir atsižvelgi į kalbiniu požiūriu jautrią situaciją bei panaudoti jį ne tik mokymo procese, bet ir formuojant naują požiūrį, paremtą daugiakalbyste. Dar trys universitetai, įskaitant Vytauto Didžiojo universitetą, padės atliekant tyrimus. Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Suomijos, Portugalijos ir Slovėnijos ministerijomis.

Projekto vykdymo pradžia yra 2019 m. vasarį, pabaiga – 2022 m. vasarį. Projekto biudžetas – 2,4 mln. eurų.


„MiLLaT: tarpininkavimas mokant ir mokantis kalbų“ (2019 – 2021) rezultatai, kuriuos sukūrė komanda iš 4 Europos universitetų (Varšuvos universiteto, Karolio universiteto, Helsinkio universiteto ir Vytauto Didžiojo Universiteto): 

Daugiau apie projektą lietuvių kalba: NAUJIENLAIKRAŠTIS Nr. 4

Daugiau apie projektą anglų kalba: NEWSLETTER 4

Projekto MiLLaT svetainė: http://millat.uw.edu.pl/ 

Tikimės, kad mūsų parengta mokymo medžiaga apie tarpininkavimo taikymą, mokant kalbų, įgalins tobulinti ne tik lingvistinę, bet ir socialinę, daugiakalbę, daugiakultūrę ir kitas besimokančiųjų kompetencijas. 

MiLLaT komanda 


Erasmus projektas ”Diversity in the Learning Experience in (Higher) Education (DIV.ED)” Nr. 528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartus su  kitų Europos šalių partneriais vykdo Erazmus daugiašalį projektą ,,Mokymo patyrimo įvairovė aukštajame moksle“. (DIV.ED) Nr. 528049-LLP-1-2012-1-AT-ERASMUS-ESIN. Projektą remia ir iš dalies finansuoja Europos Komisija.

Projekto vykdymo terminai: pradžia – 2012 metų spalio 1 diena, pabaiga – 2014 metų rugsėjis.

Projekto partneriai:

The Johannes Kepler University,  Austrija,
Universidade Aberta, Portugalija,
Lietuvos kalbų pedagogų asociacija,
FernUniversität in Hagen, Vokietija,
I. Zone Knowledge Systems, SA, Portugalija,
On Screen OG, Austija,
The European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).


ELTACS projektas (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme)

LKPA aktyviai dalyvauja tarptautiniame ELTACS projekte, kurio tikslas skleisti ir propaguoti Europinio lygio sertifikatą EUROLTA, skirtą dėstytojams, mokantiems suaugusius užsienio kalbų.

ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme) tikslas- paskleisti Europinio lygio sertifikatą EUROLTA, skirtą mokytojams, mokantiems suaugusius užsienio kalbų. Parengta medžiaga gali būti taikoma bet kokiai kalbai, mokytojams, neturintiems formalios kvalifikacijos ir tiems, kurie kalbų moko įvairioje neformalaus švietimo įstaigose.

EUROLTA sistema yra tarptautiniu mastu pripažįstama kvalifikacija tiems pedagogams, kurie norėtų mokyti suaugusius moderniųjų kalbų. Šis pažymėjimas garantuoja, kad jos turėtojas yra pasiekęs aukštą gebėjimo dėstyti kalbas suaugusiems lygį. Projektas pradėtas šiemet, Lietuvos pedagogai yra kviečiami aktyviai dalyvauti jame.

Projekto komanda: Eglė Linkevičiūtė (VDU), Eglė Šleinotienė (LKPA), Aldona Vosyliūtė ( Kauno kolegija) ir Lina Šipelytė.

Daugiau informacijos rasite apsilankę projekto svetainėje:

http://www.eltacs.eu/


REAL2 projektas

Šis projektas –  Europos Sąjungos 2009–2011 metais  finansuota iniciatyva, kurios tikslas yra sukurti dinamišką ,,skėtinę“ Europos kalbų pedagogų asociacijų organizaciją. REAL pavadinimas –  Europos Kalbų pedagogų asociacijų tinklo angliškas trumpinys.

Galutinis REAL2 projekto tikslas – sukurti gyvybingą ir tvarią, turinčią juridinį statusą organizaciją, kuri vienytų įvairias asociacijas (dideles, mažas, vienkalbes, daugiakalbes, „didelių“ ir „mažų“ kalbų) ir skatintų jas bendradarbiauti, dalintis patirtimi, paakinti moksleivius, studentus ir dėstytojus tobulinti profesinę kvalifikaciją ir prisidėti kuriant daugiakalbę Europą.

Siekdama šių tikslų REAL2:

  • Visų kalbų pedagogų asociacijoms sukūrė svetainę, kurioje galima rasti nuolat atnaujinamos informacijos ne tik apie projektą, bet ir apie Europos Sąjungos politiką, kalbų mokymo aktualijas, susipažinti su kitų šalių kolegų pasiekimais.
  • Kalbų pedagogams ir jų asociacijoms organizuojami seminarai ir kiti renginiai.
  • Įkurta  oficialiai patvirtintą juridinį statusą turinti organizacija, vienijanti asociacijas
  • Prenumeratoriams reguliariai siunčiami naujienų laikraščiai.

REAL2 komandą sudaro aštuonios asociacijos. Projektas yra iš dalies finansuojamas Europos Komisijos pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Koordinuojanti institucija – CIEP (Prancūzija), viešoji įstaiga, tarptautiniu mastu aktyviai dirbanti edukacijos srityje. LKPA yra aktyvi projekto dalyvė, tarptautinio asociacijos tinklo viena iš steigėjų.