Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
LKPA TARYBA

Eglė Šleinotienė- prezidentė, atsakinga už asociacijos veiklos strateginio plano įgyvendinimą,  viešuosius ryšius ir LKPA komunikacijos sistemų funkcionavimą, tarybos veiklos organizavimą, LKPA ryšius su įvairiomis institucijomis Lietuvoje ir pasaulyje, tarptautinius projektus, jų paiešką ir vykdymą, finansinės veiklos kontrolę.Asociacijos tarptautinių konferencijų, kitų renginių koordinavimą ir kontrolę.

Nijolė Bražėnienė- viceprezidentė, atsakinga už LKPA narių dalykinę kompetenciją ir kvalifikacijos tobulinimą, mokomosios -metodines veiklos organizavimą,  universitetų, LKPA narių,  veiklos koordinavimą, mokslinio-tiriamojo darbo SIG organizavimą, apvalaus stalo diskusijos aukštojo mokslo klausimais organizavimą.

Ilona Rinkevičienė  -  viceprezidentė, atsakinga už specialių interesų grupių veiklą, technologijų kalbų mokyme praktiką ir teoriją, apvalaus stalo diskusijos šia tema organizavimą. Inovatyvių projektų paieškas ir jų įgyvendinimą.  Tarptautinės konferencijos Kaune 2010 metais organizavimą.                                                  

Jūratė Patackaitė - viceprezidentė, atsakinga už LKPA narystę, asociacijos būstinės tvarkymą, LKPA dokumentų archyvo saugumo užtikrinimą, svetainės lietuvių  kalba tvarkymą, ELTACS projekto įgyvendinimą. Tarptautinės LKPA konferencijos organizavimą 2011 metais.                                                         

Eglė Petronienė- viceprezidentė, atsakinga už LKPA veiklos plėtrą Lietuvos regionuose, ryšių su kitomis asociacijomis plėtrą, bendrų renginių organizavimą ir bendrų projektų paiešką. Tarptautinės LKPA konferencijos organizavimą 2012 metais.                

Olga Medvedeva –asociacijos iždininkė, atsakinga už LKPA finansinės dokumentacijos tvarkymą kalendoriniais metais ir visos kadencijos metu, racionalų LKPA lėšų , pasitelkus profesionalų finansininką, panaudojimą, asociacijos svetainės rusų kalba tvarkymą, REAL projekto įgyvendinimą. Tarptautinės LKPA konferencijos organizavimą 2011 metais.                

Nemira Mačianskienė – atsakinga už  naujų projektų aukštojo mokslo srityje iniciavimą ir vykdymą, asociacijos tarptautinės konferencijos 2010 metais organizavimą.                                           

Violeta Navickienė- Klaipėdos universitetas, LKPA asociacijos svetainės anglų kalba tvarkymą, apvalaus stalo diskusijos mokymo kokybės klausimais asociacijos nariams organizavimą Klaipėdoje.

Alma Imbrasienė –Klaipėdos universitetas, atsakinga už vokiečių kalbos profesionalų SIG darbo organizavimą, naujovių sklaidą ir asociacijos renginio Klaipėdoje organizavimą.  

Algimantas  Bagdonas- atsakingas už asociacijos narių iš kolegijų veiklos koordinavimą , projektų paiešką, apvalaus stalo diskusijos dėl kalbų mokymo padėties kolegijose organizavimą.                                         

Lora Tamošiūnienė. Vadovavimas SIG - Naujausių technologijų taikymas kalbų mokyme. Atsakinga už dviejų SIG renginių organizavimą, tarptautinės konferencijos 2012 metais  organizavimą.

Vilma Bačkiūtė –   atsakinga už LKPA veiklos sklaidą  užsienyje, apvalaus stalo diskusijos apie kalbų padėtį Lietuvoje iniciavimą ir pravedimą. Tarptautinės LKPA konferencijos organizavimą 2011 metais, asociacijos elektroninio naujienų laikraščio, gavus medžiagą iš LKPA narių sukūrimas ir sklaida.                

Danutė Balšaitytė -  atsakinga už  kalbų politikos aukštosiose mokyklose koordinavimą, diskusijos šia tema organizavimą ir rusų kalbos pedagogų aktyvią veiklą LKPA , renginio jiems organizavimą.

Aurelija Leskauskienė- atsakinga už gimtosios kalbos pedagogų veiklą LKPA, renginio jiems organizavimą. Asociacijos svetainės lietuvių kalba kalbos tvarkymą. *

Dainora Eigminienė- atsakinga už gimtosios kalbos strategijos sklaidą LKPA nariams ir Lietuvoje, apvalaus stalo diskusijos organizavimą dėl gimtosios kalbos ir kitų kalbų pedagogų bendradarbiavimo, pagalba rengiant LKPA el. naujienų laikraščius.

Sigutė Rackevičienė- asociacijos sekretorė, atsakinga už renginių protokolų rašymą, asociacijos dokumentacijos tvarkymą kalendoriniais metais ir dokumentų perdavimą į būstinę viceprezidentei Jūratei Patackaitei metams pasibaigus. Atsakinga už tarptautinės konferencijos 2012 metais organizavimą.

Zita Bražiūnienė- atsakinga už asociacijos naujienlaikraščio redagavimą, renginių organizavimą.( Tarybos narė nuo 2011 m.2011 m. vasario 18 d )

LKPA taryba išrinkta 2010 m. vasario 5 d.

Patvirtinta KLPA tarybos susirinkime 2010 m. kovo 17 d.

*Dėl objektyvių priežasčių dirbti taryboje negali.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija
Asociacijos kodas: 300624287

Didlaukio g. 49, LT-08303 Vilnius
El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com